Close

Předškolní děti

Kurz je rozdělen na 2 skupiny:

  • MLADŠÍ PŘEDŠKOLNÍ
    • věk dítěte: 3-4 roky
    • časová dotace: 120 minut 1x za 14 dní
  • STARŠÍ PŘEDŠKOLNÍ
    • věk dítěte: 5-6 let
    • časová dotace: 120 min. 1x za 14 dní

Předškolní výchova je univerzální pro všechny děti a je nedílnou součástí vzdělávání v ČŠM.

Děti této skupiny výuku v délce 120 minut (s krátkou  přestávkou) absolvují samy. Setkání se uskutečňují každé dva týdny. Velký důraz je kladen na užívání spisovného jazyka a správnou výslovnost. K dosažení tohoto cíle nám pomáhají také logopedické chvilky (pravidelná 10–15 minutová setkání s logopedickým poradcem) ve skupině, dle potřeby dětí také individuálně. Pro vytváření pozitivního vztahu k českému jazyku je velmi důležitá také organizace výukové hodiny.

Pedagog využívá obrázků, divadla, knih, hudebních nástrojů, audio a videonahrávek k tomu, aby se čeština stala výhradním komunikačním prostředkem dětí ve třídě.Protože děti předškolního věku neudrží pozornost dlouhou dobu a je pro ně obtížné soustředit se na jednu jedinou činnost, má obsah hodiny vždy několik složek. V každé hodině se uplatňuje složka jazyková, hudební a výtvarná.

Žáci poslouchají české pohádky a příběhy a dál s nimi pracují, učí se recitovat básničky, hrají hry, nacvičují divadelní představení apod.V této skupině se kromě stránky jazykové, zařazuje také obsah vlastivědný (zejména u dětí staršího předškolního věku). Učitel do výuky zařazuje témata českých svátků a tradic, geografie českých zemí a další.

Tematické oblasti, které budou rozvíjeny ve výuce těchto skupin: To jsem já, Tady bydlím, Odtud pocházím, Moje rodina, Lidské tělo, Já a čas, Příroda a lidé kolem mě.

Místo: Colegio Amanecer

UKÁZKOVÁ HODINA: 8€