Close

Náš projekt

ŠVP k nahlédnutí v ČŠM

Pravidla hodnocení ČŠM

Školní řád

ŠVP je zaměřen na rozvoj českého jazyka jako nástroje komunikace dětí vyrůstajích v prostředí, kde jedním z komunikačních jazyků je právě čeština. Naším cílem je, aby si děti vytvořily pozitivní vztah k českému jazyku a chápaly jej jako vstupní bránu do jiné kultury a historie, jejíž jsou součástí a jež tvoří část identity každého z nich.

ŠVP ČŠM se ztotožňuje s cíly uvedenými v RVP ZV (Rámcově vzdělávací program základního vzdělávání):

  • umožnit žákům osvojit si strategie učení a motivovat je pro celoživotní učení
  • podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů
  • vést žáky k všestranné, účinné a otevřené komunikaci
  • rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých
  • připravovat žáky k tomu, aby se projevovali jako svébytné, svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňovali svá práva a plnili své povinnosti
  • vytvářet u žáků potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání a v prožívání životních situací; rozvíjet vnímavost a citlivé vztahy k lidem, prostředí i k přírodě
  • učit žáky aktivně rozvíjet a chránit fyzické, duševní a sociální zdraví a být za ně odpovědný
  • vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám, učit je žít společně s ostatními lidmi
  • pomáhat žákům poznávat a rozvíjet vlastní schopnosti v souladu s reálnými možnosti a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o vlastní životní a profesní orientaci

Kromě cílů uvedených v RVP ZV pěstuje program ČŠM návyky, které vedou k převzetí iniciativy a zodpovědnosti za vlastní učení a využívání jazyka ke komunikaci, vlastní tvorbě a aktivní účasti na vzdělávání.