Close

Seminář metodologie pro učitele češtiny jako druhý jazyk

Dne 19. října 2019 připravila Česká škola Madrid pro své stážisty a učitele setkání s Veronikou Darmopil, která při této příležitosti prezentovala nejen své osobní zkušenosti s výukou, ale seznámila posluchače také s cennými poznatky nabytými v rámci Metodického kurzu češtiny jako cizího jazyka pro vyučující krajanských komunit. Tento kurz pro lektory a učitele pořádá Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR a organizují Dům zahraniční spolupráce a Ústav jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy v Praze.

Účastníci akce získali díky programu ČŠM hlubší vhled do problematiky bilingvismu, byli konfrontováni s aktuálními trendy výuky českého jazyka v jinojazyčném prostředí a byli instruováni o vhodných metodách prohlubujících řečové dovednosti žáků přiměřeně jejich věku a dosažené jazykové úrovni. Zvláštní pozornost byla věnována práci s tištěnými texty, jejich adaptaci a komplexnímu využití. Součástí programu byla též prezentace vybraných elektronických materiálů dostupných na internetu (metodická podpora, konkrétní pomůcky nebo aplikace využitelné ve výuce).

Za tým České školy Madrid Petr Bajer