Close

Předání informací z Metodického kurzu češtiny jako cizího jazyka

Dne 6. října 2021 připravila Česká škola Madrid pro své stážisty a učitele online setkání s Adélou Dolinskou, která při této příležitosti prezentovala nejen své osobní zkušenosti s výukou, ale seznámila posluchače také s cennými poznatky nabytými v rámci Metodického kurzu češtiny jako cizího jazyka pro vyučující krajanských komunit. Tento kurz pro lektory a učitele pořádá Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR a organizují Dům zahraniční spolupráce a Ústav jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy v Praze.

Účastníci setkání získali hlubší vhled do organizace výuky a byli instruováni o vhodných metodách prohlubujících řečové dovednosti žáků přiměřeně jejich věku a dosažené jazykové úrovni. Zvláštní pozornost byla věnována přípravě učitelů na hodiny a jejich následnému vedení výuky. Důležitým bodem byla rozmluva o vyhodnocování cílů ve výuce jak pro učitele, tak pro žáky. Obohacující byla diskuze, každý ze zúčastněných přispěl svými zkušenostmi. Dalším tématem rozpravy byla interakce a především sebehodnocení a celková zpětná vazba žáků. V závěru byly zmíněny internetové stránky, které mohou sloužit jako cenné zdroje informací i her.